Używamy cookies

Korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możesz bez problemu korzystać ze wszystkich dostępnych w serwisie usług i funkcjonalności. Pliki cookies służą nam także do personalizowania wyświetlanych Ci treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Więcej informacji znajduje się w „Polityce cookies”.

Niezbędne - Niezbędne pliki cookies bez których niemożliwe jest korzystanie ze strony internetowej. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo. (zawsze aktywne)
Pozostałe - m.in. funkcjonalne, reklamowe, analityczne, marketingowe, w tym pliki cookies podmiotów trzecich.

Możesz dowiedzieć się więcej ze stron: Polityka cookies, RODO, Polityka prywatności

Cookies ↑
Baner graficzny

Dostępność

Nasza Przychodnia dokonała wiele inwestycji, w tym zrealizowała projekt w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia, aby zapewnić dostępność do obiektu i jego usług.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA została zapewniona między innymi poprzez zapewnienie następujących elementów : 

 • w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach placówka  jest wyposażona w spełniające kryteria dostępności elementy stolarki drzwiowej i okienne - drzwi wejściowe do przychodni są oznaczone w dwóch kanałach sensorycznych oraz otwierają się bez użycia siły 
 • placówka jest wyposażona w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów - usunięto bariery w postaci wypustów i framug, skontrastowano kolorystykę ścian i podłóg
 • beacon - nadajnik o rozmiarach pudełka do zapałek, sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Służy do nawigowania w pomieszczeniach
 • nowe, ledowe oświetlenie (niemęczące wzroku oraz spelniające normy) w strafach rejstracji i oczekiwania oraz w gabinetach 
 • lada rejestracyjna z obniżoną częścią blatu umozliwiającą dostęp dla osób o ograniczonych mozliwościach poruszania się 
 • system informacji wizualnej dostępny w dwóch kanałach sensorycznych 
 • wentylacja i rekuperacja w strefie rejestracji
 • klimatyzacja w gabinecie zabiegowym 
 • przenośne pętle indukcyjne dla lepszej komunikacji z osobami niedosłyszącymi
 • zestaw krzeseł o dwóch wysokościach
 • stoły do badań o regulowanej wysokości 
 • waga dostosowana dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się 
 • przenośny aparat ultrasonograficzny
 • przenośne 
 • toalety dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA: 

 • strona internetowa zgodna z wymaganiami WCAG 2.1
 • e- rejestracja 
 • tłumacz on-line języka migowego 
 • aplikacja mobilna 
 • sprzęt komputerowy ułatwiający komunikację 

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

 • personel placówki został przeszkolony z zakresu umiejętności komunikacji w formie szkolenia teoretycznego oraz warsztatów praktycznych
 • personel placówki posiada uniformy  identyfikujące wykonywany zawód
 • personel placówki został przeszkolony w formie warsztatowej z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • wybrani pracownicy placówki znają podstaw polskiego języka migowego

 

DOSTĘPNOŚĆ ORGANIZACYJNA: 

 • placówka posiada procedurę w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • placówka przeprowadziła badania ankietowe wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki
 • placówka współpracuje z organizacją pozarządową reprezentująca osoby z niepełnosprawnościami
 • w placówce osoba o indywidualnych potrzebach może skorzystać z pomocy asystenta lub innej formy wsparcia w zakresie rejestracji 

 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności


Zgodnie z artykułem 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Przychodnię Rodzinną Mariacka  (dalej: Przychodnia Rodzinna Mariacka) o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Przychodni Rodzinnej Mariacka, o których mowa w artykule 6, punkt 1 lub 3 ustawy.
Natomiast na podstawie artykułu 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. 
Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

  Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
 • osobiście: w rejestracji Przychodni Rodzinnej Mariacka w Nysie, ul. Mariacka 6-8 lub
 • korespondencją pocztową na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mariacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Mariacka 6-8, 48-300 Nysa, lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy biuro@mariacka.pl


Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.
W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Regulamin Przychodni
Procedury dostępności
Procedury obsługi pacjenta
Wniosek o zapewnienie dostępności